Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

A társaság közhasznú tevékenységét nyereség és vagyonszerzés nélkül végzi. A közhasznú tevékenységért, a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek:

- Belügyminisztérium
- Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzata (kizárólag az óvoda és bölcsőde tekintetében)
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (kizárólag Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonnal kapcsolatosan)

Működése, feladatai ellátása során az alábbi jogszabályoknak való megfelelést kellett, illetve kell biztosítani:
Jelenleg a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. A közhasznú társaság közhasznú tevékenységi körét 2011. év végéig: az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 2., a „szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása” továbbá a 26. § c) 4. „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,” és 26. § c)„10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,” határozta meg, 2014. év elejétől: a 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a végrehajtási utasítása.

Az otthonok szakmai működését a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtására kiadott kormányrendeletek határozzák meg.

A gyermekjóléti feladatok ellátása során az 1997. évi XXXI. tv. és végrehajtására kiadott rendeleteket kell figyelembe venni.

A társaság oktatási, illetve a nevelési feladatait a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei valamint az intézmények pedagógia programjai alapján látja el.


Szabályzat a közerdekű adatok megismeréséről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról: letöltés
Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Kiss István

ügyvéd, jogász, adatvédelmi tisztviselő
Tel: +36 20 283 7128